Copyright © Alle rechten voorbehouden.                                                      Ontwikkeld door Rudy Beirnaert.                                                        Verkoopsvoorwaarden | Privacybeleid
R udyBeirnaert
T echnical
S ervices Biesten 59
9810 Nazareth-Eke
Tel/fax 0032 9 385 66 66
GSM 0472 73 84 41
Onr. BE 0740-417-529 COMPUTERS EN
RANDAPPARATEN
VERKOOP EN HERSTELLINGEN
Kaspersky AV RTS Eke. Wie zijn wij. Kaspersky AV. Help. C  O  N  T  A  C  T Contact In opbouw
Verkoopsvoorwaarden1- Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.


2- De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden en lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.


3- Onze offertes gelden enkel voor de erop vermelde en bepaalde duur, en zijn steeds onderhevig aan eventuele schommelingen van de prijzen der grondstoffen, van de lonen en valuta.


4- De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.


5- Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.


6- Wij behouden ons het recht voor de prestaties te factureren naargelang van de levering, zelfs als deze laatste gedeeltelijk gebeuren.


7- Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.


8- Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.


9- Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd, ten belope van 12% per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 Euro.


10- In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% van de waarde van de bestelling, met hetzelfde minimum van 50 Euro en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen.


11- Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van de verkoper. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting.


12- In geval van betwisting zijn uitsluitend territoriaal bevoegd de rechtbanken of de vrederechter van de plaats waar de verkoper zijn uitbatingzetel, hoofdzetel of woonplaats heeft.


13- De aanbiedingen en de prijzen op onze website zijn voor wijzigingen vatbaar zonder voorafgaande mededeling. RTS behoudt zich het recht configuraties met componenten van gelijke of hogere specificaties indien nodig aan te passen vatbaar zonder voorafgaande mededeling.